• Users Online: 1261
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Emergency tracheal intubation in 202 patients with COVID-19 in Wuhan, China: lessons learnt and international expert recommendations
Wenlong Yao,Tingting Wang,Bailing Jiang,Feng Gao,Li Wang,Hongbo Zheng,Weimin Xiao,Shanglong Yao,Wei Mei,Xiangdong Chen,Ailin Luo,Liang Sun,Tim Cook,Elizabeth Behringer,Johannes M. Huitink,David T. Wong,Meghan Lane-Fall,Alistair F. McNarry,Barry McGuire,Andrew Higgs,Amit Shah,Anil Patel,Mingzhang Zuo,Wuhua Ma,Zhanggang Xue,Li-Ming Zhang,Wenxian Li,Yong Wang,Carin Hagberg,Ellen P. O'Sullivan,Lee A. Fleisher,Huafeng Wei,Zhiyong Peng,Hansheng Liang,Koji Nishikawa
British Journal of Anaesthesia.2020;125(1)e28
[DOI]